Služby pre Vás

Zastúpime Vás v konaní pred orgánmi štátnej správy- Okresný úrad /katastrálny odbor, pozemkový a lesný odbor/, miestnou samosprávou, stavebným úradom či súdmi,  notármi , advokátmi, ale aj v jednaní s tretími osobami.

 • Vyporiadame Vaše majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam /poľnohospodárska pôda, lesy, záhrady vinice, domy, byty.../ od A- Z
 • Zabezpečíme prechod práv k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností do Vášho vlastníctva.
 • Zabezpečíme prechod vlastníctva u spoločných nehnuteľností, ktoré sú doposiaľ vedené vo vlastníctve urbariátu, komposesorátu , pasienkových spoločností ..., na liste vlastníctva v ich výlučnom vlastníctve v 1/1 na členov pozemkového spoločenstva, tak, aby každý člen mal svoj prislúchajúci podiel zapísaný na liste vlastníctva. Splníme za Vás podmienky registrácie pozemkových spoločenstiev čím sa prispôsobia doterajšie podmienky registrácie PS zákonu č. 97/2013 Zz
 • Zabezpečíme všetky potrebné listiny pre vytvorenie pozemkových spoločenstiev hospodáriacich v súkromných i spoločných lesoch až po registráciu pozemkových spoločenstiev podľa zák. Č. 97/2013 Zz. o pozemkových spoločenstvách
 • Vyhotovíme kúpnu, zámennú zmluvu i darovaciu zmluvu aj s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
 • vypracujeme aj projekt bilancie skrývky humusového horizontu pri trvalom alebo dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17 a 18 zákona č. 220/2004 Zz. O ochrane využívaní poľnohospodárskej pôdy,ktorá je nevyhnutná pre konanie na OÚ OPaL pri realizácii stavby, alebo iného zásahu do pôdy.
 • Zabezpečíme zriadenie vecného bremena /právo doživotného užívania, prechodu cez pozemok, bývania..../
 • Zabezpečíme celé ponukové konanie pre predaj poľnohospodárskej pôdy v súlade so zák.č. 140/2014 Zz.o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku účinného od 1.6.2014 a to od zverejnenia ponuky v registri , cez vypracovanie kúpnej zmluvy , zabezpečenie osvedčenia cez OÚ OPaL až po vklad kúpnej zmluvy do katastra.
 • Poskytneme Vám odbornú pomoc pri vykonávaní pozemkových úprav podľa Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 115/2014 Zz.
 • Zabezpečíme Vám všetky doklady potrebné pre stavebné povolenie od A-Z a zastúpime Vás v konaní či na stavebnom úrade v rámci územného konania, trvalého odňatie poľnohospodárskej pôdy na Okresnom úrade pozemkovom odbore , až po získanie stavebného povolenia.
 • Vyhotovíme nájomnú zmluvu na pôdu v súlade so zákonom č, 504/2003 Zz. O nájme poľnohospodárskej pôdy.
 • V spolupráci s certifikovanými odborníkmi Vám v prípade potreby zabezpečíme geometrický plán , porealizačné zameranie či znalecký posudok na nehnuteľnosti.
 • Vypracujeme za Vás žiadosť na príslušný súd na dedičské konanie, doplnkové dedičské konanie, osvedčenie o vydržaní nehnuteľností so všetkými potrebnými dokladmi, s možnosťou zastupovania Vašej osoby aj na samotnom konaní pred notárom.
 • Zastúpime Vás pri jednaní s tretími osobami pri majetkovoprávnom usporiadaní záujmových nehnuteľností .

Naše služby

 • Vyporiadame majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam
 • Zabezpečíme prechod práv k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností
 • Zabezpečíme všetky potrebné listiny pre registráciu poz. spol.
 • Zabezpečíme ponukové konanie pre predaj poľnohospodárskej pôdy
 • Vypracujeme projekt bilancie skrývky humusového horizontu
 • Vyhotovíme kúpnu, zámennú, darovaciu i nájomnú zmluvu
 • Zabezpečíme všetky doklady potrebné pre stavebné povolenie
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img